صمد
مهدی پور
همکار سابق
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: کارشناس آموزش اسبق دانشکده