فرشته
پرورش
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 03133911488
شماره اتاق: 104
parvaresh@iut.ac.ir