علی زینل همدانی
ریاست دانشکده از 95 تا 96
استاد
ریاست دانشکده از 95 تا 96
قابلیت اعتماد ، کنترل کیفیت ، داده کاوی
hamadani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915518
سید رضا حجازی
ریاست دانشکده از اردیبهشت 87 الی مرداد 87 و از سال 91 الی 95
استاد
ریاست دانشکده از اردیبهشت 87 الی مرداد 87 و از سال 91 الی 95
rehejazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915506
غلامعلی رئیسی اردلی
ریاست دانشکده از سال 77 الی 83 و از سال 96 تا کنون
دانشیار
ریاست دانشکده از سال 77 الی 83 و از سال 96 تا کنون
raissi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915520
علی شاهنده نوک آبادی
ریاست دانشکده از سال 83 الی 87 و از سال 89 الی 91
استاد
ریاست دانشکده از سال 83 الی 87 و از سال 89 الی 91
ali-nook@cc.iut.ac.ir
تلفن:
مهدی بیجاری
ریاست دانشکده از سال 87 الی سال 89
استاد
ریاست دانشکده از سال 87 الی سال 89
صنایع
bijari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915510