علی زینل همدانی
ریاست دانشکده از 95 تا 96
استاد
ریاست دانشکده از 95 تا 96
قابلیت اعتماد ، کنترل کیفیت ، داده کاوی
hamadani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915518
سید رضا حجازی
ریاست دانشکده از اردیبهشت 87 الی مرداد 87 و از سال 91 الی 95
استاد
ریاست دانشکده از اردیبهشت 87 الی مرداد 87 و از سال 91 الی 95
1- تحقیق در عملیات 2-تصمیم گیری 3-سیستم های فازی
rehejazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915506
غلامعلی رئیسی اردلی
ریاست دانشکده از سال 77 الی 83 و از سال 96 تا بهمن 98
دانشیار
ریاست دانشکده از سال 77 الی 83 و از سال 96 تا بهمن 98
1- سیستم های کیفیت 2- آمار واحتمال 3- قابلیت اعتمادو بهره وری
raissi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915520
علی شاهنده نوک آبادی
ریاست دانشکده از سال 83 الی 87 و از سال 89 الی 91
استاد
ریاست دانشکده از سال 83 الی 87 و از سال 89 الی 91
1- طراحی کارخانه 2-تولید چابک 3- سیستم های تضمین کیفیت
ali-nook@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915505
مهدی بیجاری
ریاست دانشکده از سال 87 الی سال 89
استاد
ریاست دانشکده از سال 87 الی سال 89
1-روش های فرا ابتکاری 2- برنامه ریزی تولید 3- بهینه سازی
bijari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133915510