مهدی علینقیان
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
03133915511
حسن مشایخ
کارمند
03133915513
همکار سابق
مسئول اسبق آموزش وهمکار بازنشسته دانشکده در سال 98
علیرضا امامی
کارمند
33915513
کارشناس آموزش