مهدی خاشعی
هیات علمی
استادیار
معاونت پژوهشی
03133911482
غلامعلی رئیسی اردلی
هیات علمی
دانشیار
رؤسای پیشین
03133915520
سید رضا حجازی
هیات علمی
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
03133915506
علی شاهنده نوک آبادی
هیات علمی
استاد
رؤسای پیشین
03133915505
مهدی ایران پور
هیات علمی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
03133911485
سید حمید میرمحمدی
هیات علمی
دانشیار
03133915529
مهدی علینقیان
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
03133915511