رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعيه برگزاری كارگاه های ايمنی و بهداشت عمومی

گروه اول: روز چهارشنبه تاريخ    1401/11/19

گروه دوم: روز پنجشنبه تاريخ    1401/11/20

اخذ كارگاه فوق برای كليه دانشجويان كارشناسی ارشد ورودی های 1398تا 1401 و دانشجويان دكتری ورودی های 1397 تا 1401 الزامی ميباشد.

تحت نظارت وف ایرانی