رفتن به محتوای اصلی
x

تخصیص اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

 

تخصیص استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد 1401

دانشجو

استاد

توضیحات

مهدیه صادقیان

دکتر خسرو شاهی و دکترمرتضی راستی

استاد مشترک

امین احمدی چادگانی

دکتر مرتضی راستی و دکتر خسرو شاهی

استاد مشترک

مائده پریشانی

دکتر محمد رئیسی نافچی

 

زهرا شاملی شهرضا

دکتر فرشته پرورش

 

مریم قربانی

دکتر محسن شهریاری

 

امیرحسین قانعیان

دکتر فرشته پرورش

 

فاطمه هادي عابديني

دکتر صبا صارمی نیا

 

علیرضا سلطانی

دکتر علی شاهنده

 

سیدعلی کتابی

دکتر سید رضا حجازی

 

یلدا نیک

دکتر محسن شهریاری

 

ریحانه حدادی

دکتر حسین خسروشاهی

 

سید مهدی زاهدی

دکتر علی شاهنده

 

علی حیدری دهویی

دکتر مرتضی راستی برزکی

 

 

1- دانشجوياني كه استاد راهنما به آنها تخصيص داده شده است ضروری است از پيشخوان خدمت گلستان اقدام به اجراي فرآيند تخصيص استاد راهنما نمايند. لازم به ذکر است بعد از تعیین استاد راهنما، امکان تغییر استاد راهنما غیر ممکن است.

2- دانشجویانی که اسامی انها در لیست نیامده است لازم است به اساتید دانشکده مراجعه کرده و بعد از کسب موافقت ایشان از طریق فرآیند تعیین استاد راهنما در پیشخوان خدمت سامانه گلستان اقدام نمایند.

تحت نظارت وف بومی