علی
حاج شیرمحمدی
اساتید بازنشسته
مرتبه علمی: استادیار