بهنوش
شهرناز کیان
کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 03133915527
شماره اتاق: 35
kian@of.iut.ac.ir