غلامعلی
رئیسی اردلی
رؤسای پیشین
ریاست دانشکده از سال 77 الی 83 و از سال 96 تا بهمن 98
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1- سیستم های کیفیت 2- آمار واحتمال 3- قابلیت اعتمادو بهره وری
تلفن: 03133915520
شماره اتاق: 8
raissi@cc.iut.ac.ir