علی
شاهنده نوک آبادی
رؤسای پیشین
ریاست دانشکده از سال 83 الی 87 و از سال 89 الی 91
مرتبه علمی: استاد
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1- طراحی کارخانه 2-تولید چابک 3- سیستم های تضمین کیفیت
تلفن: 03133915505
شماره اتاق: 11
ali-nook@cc.iut.ac.ir