سید رضا
حجازی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, رؤسای پیشین
ریاست دانشکده از اردیبهشت 87 الی مرداد 87 و از سال 91 الی 95
مرتبه علمی: استاد
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1- تحقیق در عملیات 2-تصمیم گیری 3-سیستم های فازی
تلفن: 03133915506
شماره اتاق: 14
rehejazi@cc.iut.ac.ir