مهدی
بیجاری
رؤسای پیشین
ریاست دانشکده از سال 87 الی سال 89
مرتبه علمی: استاد
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: 1-روش های فرا ابتکاری 2- برنامه ریزی تولید 3- بهینه سازی
تلفن: 03133915510
شماره اتاق: 10
bijari@cc.iut.ac.ir