لیلا
نژاد معصوم
همکار سابق
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: مسئول اسبق دفتر دانشکده