میترا
حق پرست
همکار سابق
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: کارشناس کامپیوتر اسبق دانشکده