آمنه
تاروردی
مسئول دفتر دانشکده
تلفن: 03133912550
شماره اتاق: 13
ie-office@cc.iut.ac.ir